در پنجم مرداد سال جاری آلومتک موفق به دریافت پروانه فعالیت مرکز کارآموزی جوارکارگاهی گردید.

از اهداف طرح تاسیس مرکز جوار کارگاهی، ارتقاء در سطح مهارت کلیه پرسنل کارخانجات به ویژه پرسنل خطوط تولیدی و فنی، بر اساس استاندارد جهانی مشاغل، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، به روز کردن سطح دانش نیروها، آموزش تکنیک ها و مهارتهای مورد نیاز با داشتن مجوز و اخذ گواهینامه معتبر فنی حرفه ای متناسب با رویکرد سیاست های اقتصادی کشور که مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است، می باشد. لذا با تکیه بر پتانسیل های موجود، این مجموعه بر آن است تا با فراهم کردن بستر مناسب جهت ارتقاء آموزش های مهارتی و فنی کارآموزان، کارکنان جدیدالاستخدام، کارکنان حین خدمت و به ویژه توانمندسازی کارجویان بومی، سطح علمی و تخصصی نیروی کار هنرجویان صنعت را ارتقاء داده تا با توانمندسازی نیروی انسانی گامی در جهت جهش تولید ملی صورت گیرد.