بدینوسیله اعضای هیئت مدیره شرکت های آلومتک و آلومراد به تفکیک جهت اطلاع اعلام می گردد.

اعضای هیئت مدیره شرکت آلومتک (سهامی عام):

آقای محمد رضا آرام (رئیس هیئت مدیره)
آقای مهدی سهرابی (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)
آقای ابراهیم خوش گفتار( عضور هیئت مدیره)
آقای سید امیرعلی همایی(( عضور هیئت مدیره)
آقای مهدی اسکندری ( عضور هیئت مدیره)

اعضای هیئت مدیره شرکت آلومراد (سهامی عام):

آقای سید امیرعلی همایی (مدیرعامل)
آقای حسن زکی زاده قریه علی (نایب رئیس هیئت مدیره)
آقای حسین الهام بخش (نایب رئیس هیئت مدیره)
آقای حمید شهریاری (عضو هیئت مدیره)
آقای حامد بعقوبی (عضو هیئت مدیره)
آقای امیررضا دبیری (عضو هیئت مدیره)